The Pin Agency

ALGEMENE VOORWAARDEN THE PIN AGENCY

Artikel 1           Definities

The Pin Agency is een handelsnaam van Sarah Matton, gevestigd te Dorst, KvK-nummer 80747302 en wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener.

De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.

Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan dienstverlener tegen betaling werkzaamheden voor opdrachtgever verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2           Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten, levering van diensten en producten door of namens dienstverlener waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door dienstverlener in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.

Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.

De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3           Offertes

Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 7 kalenderdagen.

Dienstverlener kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4           Tarieven en betalingen          

De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

Op de offerte staat de (pakket)prijs van de gekozen dienst of product exclusief btw vermeld.

Met acceptatie van de offerte ontstaat de verplichting tot betaling.

Er wordt niet met de werkzaamheden begonnen voor een aanbetaling is voldaan. Betaling in termijnen is voor maandelijkse pakketten niet uitgesloten. Dienstverlener is in een dergelijk geval echter gerechtigd de overeenkomst op te schorten tot een volgende betaling is voldaan.

De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Dienstverlener heeft het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen.

Facturen dienen binnen 10 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt, op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is of werkzaamheden eerder aanvangen.

Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van dienstverlener onmiddellijk opeisbaar en komen eventueel reeds verleende licentie te vervallen.

Artikel 5           Informatieverstrekking

Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan dienstverlener.

Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Dienstverlener zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.

Opdrachtgever vrijwaart dienstverlener voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.

Dienstverlener zal bij aanvang van de overeenkomst pins maken in de aangeleverde huisstijl, waarbij opdrachtgever recht heeft op 1 revisieronde. Na goedkeuring wordt deze stijl gedurende de looptijd van het pakket niet meer aangepast zonder aanvullende vergoeding.

Stelt opdrachtgever niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 6           Uitvoering van de overeenkomst

Dienstverlener voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat opdrachtgever beoogde. Daarnaast kan dienstverlener geen resultaten garanderen; deze zijn mede afhankelijk van andere factoren.

Doordat de diensten van dienstverlener online geleverd worden, kan zij niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.

Dienstverlener is gerechtigd derden in te schakelen bij de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 7           Wijziging van de overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aan. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing worden beïnvloed. Dienstverlener stelt de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Dienstverlener is bevoegd de overeenkomst te beëindigen indien nieuwe feiten of omstandigheden zijn ontstaan, waardoor er sprake is van een verstoring van de vertrouwensrelatie. Dienstverlener is in een dergelijk geval niet gehouden tot een schadevergoeding.

Wanneer een eenmalig pakket wordt aangeschaft, is geen restitutie van het bedrag meer mogelijk bij annulering.

Maandelijkse pakketten worden afgenomen met een minimale looptijd van zes  maanden. Na deze eerste zes maanden is het pakket op te zeggen met een opzegtermijn van ten minste een kalendermaand.

Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder een online masterclass of templates, te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt opdrachtgever toegang tot zijn aankoop. Opdrachtgever stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.

Een afspraak kan tot 24 uur voorafgaand aan de sessie kosteloos worden verplaatst; na deze 24 uur komt de sessie te vervallen en wordt deze als dusdanig doorberekend.

Artikel 8           Overmacht

In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, ongevallen, brand of overheidsmaatregelen.

Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zo lang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.

In geval van een zakelijke overeenkomst zijn partijen gehouden de werkzaamheden te verplaatsen en blijft de betalingsverplichting in stand.

Indien opdrachtgever de overeenkomst wenst te verplaatsen wegens covid, maar overheidsmaatregelen een voortzetting, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, is dienstverlener gerechtigd de kosten die gepaard gaan met deze verplaatsing in rekening te brengen.

Artikel 9           Aansprakelijkheid schade

Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.

Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

Dienstverlener is niet aansprakelijk voor de werking van software, waaronder social media features.

Opdrachtgever is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden.

Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst.

Dienstverlener is niet verantwoordelijk voor het verkrijgen van juiste toestemming onder de AVG en overige wettelijke vereisten waar opdrachtgever zich aan dient te houden bij de uitvoering van haar werkzaamheden.

Dienstverlener is niet verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten van derden. De opdrachtgever bevestigt dat alle stukken die aan dienstverlener worden geleverd eigendom zijn van de opdrachtgever en sluit hiermee alle aansprakelijkheid van dienstverlener omtrent rechten van derden uit.

In het geval dat dienstverlener een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever voor het veroorzaken van directe schade die niet wordt uitgesloten door dit artikel, bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, of wanneer uitkering uitblijft het bedrag dat door dienstverlener aan opdrachtgever in rekening is gebracht in de drie maanden voor het ontstaan van de schade, tenzij redelijkheid en billijkheid anders vergt.

Opdrachtgever vrijwaart dienstverlener tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en producten.

Artikel 10         Intellectueel eigendom

De intellectuele eigendomsrechten op de door dienstverlener aan opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen en advies berusten bij dienstverlener. Het is opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen buiten de verleende licentie zonder voorafgaande toestemming of aanvullende licentie af te sluiten.

Elke handeling in strijd met het in dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

Bij inbreuk komt dienstverlener een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

Met het aangaan van de overeenkomst geeft opdrachtgever dienstverlener toestemming het beeldmateriaal te gebruiken voor haar portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal en demonstratiemateriaal, tenzij hier vooraf uitdrukkelijk bezwaar tegen wordt gemaakt. Indien persoonsgegevens zichtbaar zijn op het materiaal zal altijd expliciete toestemming worden gevraagd.

Artikel 11         Bijzondere bepalingen

Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen.

Artikel 12         Online cursus

Indien het aanbod wordt aanvaard en de cursus online wordt aangeschaft ontstaat direct een betalingsverplichting voor de opdrachtgever.

Opdrachtgever ontvangt pas toegang tot de content na betaling van het overeengekomen bedrag.

Opdrachtgever ontvangt na aankoop toegang tot de online content. De content is zodoende uitgesloten van het herroepingsrecht, waardoor niet de mogelijkheid toe komt de aankoop te annuleren met restitutie van het aankoopbedrag. Indien de content in delen beschikbaar wordt gesteld, is opdrachtgever bij annulering gehouden de tot dan toe ter beschikking gestelde content naar rato te vergoeden, tenzij de overeenkomst B2B is gesloten.

Dienstverlener heeft het recht de vergoedingen bij het opnieuw geven van een cursus aan te passen. Zij heeft tevens het recht de prijs in de aanloop naar een cursus aan te passen ter promotionele doeleinden.

Dienstverlener voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is echter niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het resultaat dat opdrachtgever met aankoop beoogde. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst.

Doordat voor het geven van de cursus gebruik wordt gemaakt van een platform van een derde, kan dienstverlener niet garanderen dat de content op ieder moment en op iedere locatie beschikbaar is.

Dienstverlener behoudt te allen tijde het recht om deelname te weigeren.

Dienstverlener is gerechtigd de inhoud van een cursus uit te breiden, te beperken of aan te passen.

Opdrachtgever verkrijgt een beperkt en persoonlijk recht om de inhoud van de cursus te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. De content is bedoeld om te inspireren, niet om te kopiëren.

De tijdens de looptijd van de cursus geleverde informatie blijven eigendom van dienstverlener. Zij zal tijdig aangeven tot wanneer de content beschikbaar is. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om het materiaal tijdig te bekijken en waar de mogelijkheid wordt gegeven op te slaan.

Tijdens deelname kunnen deelnemers onderling communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties in de community onder posts. De opdrachtgever verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van dienstverlener.

Het staat dienstverlener te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.

Dienstverlener behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag het verloop van een cursus belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname en indien nodig, van toekomstige deelname, uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor de desbetreffende content onverlet.

Artikel 13         Klachten

Opdrachtgever is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten en producten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan dienstverlener. Zij streeft ernaar binnen 5 werkdagen op klachten te reageren.

Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 14         Geschilbeslechting

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin dienstverlener is gevestigd, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.

In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens dienstverlener en betrokken derden 12 maanden.